top of page

Dysgwch 
Ymddygiad Gwybyddol Sgiliau therapiwtig

i gefnogi lles meddyliol

Mewn partneriaeth âCyngor Merthyr Tudful, rydym yn falch iawn o allu cynnigAM DDIM cymorth i staff ysgol a chymorth er mwyn i chi allu cefnogi pobl ifanc sy'n dioddef o bryder a thrawma yn y ffordd orau.

Gallai hyn fod ar ffurfgweithdai neu aralladnoddau i'ch galluogi i ddeall materion cyffredin yn well a dysgu sut y gallwch chi helpu.

pexels-thirdman-6503157.jpg
Merthyr_Tydfil_County_Borough_Council.svg.png

Uwchsgilio ar gyfer Staff Ysgol a Chymorth

PWY YDYM NI?

Mae'r Gyfnewidfa yn arbenigo mewn darparu cymorth seicolegol i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae ein hymyriadau therapiwtig yn canolbwyntio ar helpu plant i ddatblygu’r adnoddau seicolegol sydd eu hangen arnynt i gryfhau eu gwytnwch. Rydym yn gweithio ar y cyd â staff ysgolion a rhieni drwy nodi ffyrdd y gallant helpu ac adnoddau i gyflawni hyn. 

beth yw cbt?

CBT (Therapi Ymddygiad Gwybyddol)gweithio ar y cyd ag unigolion i greu strategaeth ar y cyd i gydweithio a chreu newid cadarnhaol. Mae'r therapi'n canolbwyntio ar archwilio'r berthynas rhwng meddyliau, teimladau ac ymddygiadau'r unigolyn i helpu'r unigolyn i ddatblygu strategaethau ar gyfer rheoli problemau a chynnal lles cadarnhaol. Mae CBT yn aml yn cynnwys gweithgareddau rhwng sesiynau therapi i ymarfer technegau a hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol.

AR GYFER PWY?

Mae'r gwasanaeth cefnogi ar gyferpobl ifanc 11-25 oed sy’n byw ym Merthyr.

Rydym hefyd yn cynnigopsiynau cymorth estynedig i rieni, gofalwyr a staffsy'n cynnwys:

 • Cymorth CBT ar gyfer Trawma a Phryder i Bobl Ifanc a Rhieni

 • Gweithdai Uwchsgilio CBT ar gyfer Staff Ysgol a Chymorth 

Gall hyn ddigwydd mewn ysgolion i bobl ifanc, GGMT i rieni, yn bersonol ar gyfer staff ysgol ac maent i gyd ar gael yn rhithwir hefyd.

sut mae cyfeiriadau yn gweithio?

Gall Pobl Ifanc, Rhieni a Gofalwyr gwblhau atgyfeiriad am gymorth drwyexchange-counselling.com a dewis“Rhieni Gwasanaeth CBT Merthyr” neu“Pobl Ifanc Gwasanaeth CBT Merthyr”. Ar ôl cyfeirio, bydd un o'n tîm mewn cysylltiad i siarad â nhw am opsiynau cymorth.

Book your Virtual or In-Person Upskilling Session

Upcoming Events

 • Merthyr - Sesiwn 3 - CBT ar gyfer yr Ystafell Ddosbarth a Sesiynau Cefnogi
  Merthyr - Sesiwn 3 - CBT ar gyfer yr Ystafell Ddosbarth a Sesiynau Cefnogi
  Mer, 27 Maw
  Ar-lein
  27 Maw 2024, 16:00 – 17:00
  Ar-lein
  27 Maw 2024, 16:00 – 17:00
  Ar-lein
  Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer Staff Ysgolion a Chymorth o Ferthyr yn unig.

Sylwch: mae 2 sesiwn unigol ar gael a byddem yn argymell mynychu pob un o'r 3, er nad oes angen hyn.

Save your Spot
bottom of page